Gamintojai

Naujienlaiškis

My status
 Nemokamas pristatymas! autoservisas-padangiukas.lt vienaskasnis.lt

Naudojimosi taisyklės

 

1. Įžanga ir sąvokos.

1.1. Visos šios taisyklės taikytinos interneto svetainėje pigusmodemai.lt ir jos subdomenuose, forume, bloguose ar kitose tiesiogiai susijusiuose portaluose, kaip Facebook.com, Twitter.com ir pan. apsilankiusiems asmenims.

1.2. Naudojimasis Svetaine pigusmodemai.lt šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje pigusmodemai.lt, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi bendravimu forume, interaktyviu bendravimu ("chat"), skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos). Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetainėmis.

1.3. pigusmodemai.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo bet kurioje iš svetainės pigusmodemai.lt puslapių. Jei Lankytojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.

 

2. Registracija ir prisijungimo duomenys.

2.1. Atsižvelgiant į tai, jog dalis Paslaugų (prekių pardavimas, komentarų rašymas, dalyvavimas forume ir kt.) yra prieinamos Lankytojui tik atlikus registracijos procedūrą Svetainėje (toliau – Registracija), Lankytojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėje, apimtį.

2.2. Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Svetainėje pigusmodemai.lt  prieinamomis Paslaugomis, Lankytojas privalo atlikti Registraciją. Registracija atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje ir suvedant visus Registracijos formoje prašomus pateikti Lankytojo duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant gimimo data, vardu ir pavarde, gyvenamosios vietos adresu, elektroninio pašto adresu, slaptažodžiu ir kitą informaciją  reikalingą užsakymo įvykdymams ir kitoms funkcijoms atlikti (išskyrus atvejus kai Registracijos formoje nurodoma, jog tam tikrų duomenų pateikti nebūtina) (toliau – Prisijungimo duomenys). Svetainėse gali būti reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, norint naudotis tam tikromis Paslaugomis. Tokioms registracijos procedūroms taikomos tokios pačios sąlygos, kokios yra nustatytos Registracijai. Be to, svetainėje Lankytojams suteikiama galimybė užsiregistruoti naudojantis tais pačiais kaip portale Facebook.com Lankytojo naudojami prisijungimo duomenys. Tam reikia paspausti specialų mygtuką su Facebook logotipu ir privalomai sutikti su papildomomis sąlygomis.

2.3. Atlikdamas Registraciją Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Lankytojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. pigusmodemai.lt turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Lankytojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis pigusmodemai.lt turi teisę nedelsiant ir nepranešus Lankytojui, neregistruoti Lankytojo, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

2.4. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne pigusmodemai.lt, atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą.

2.5. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė pigusmodemai.lt registruodamasis Svetainėje, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog pigusmodemai.lt vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. pigusmodemai.lt jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus. Tokios situacijos pavyzdžiu galėtų būti situacija, kai pigusmodemai.lt  kurjeris reikiamu adresu nepristato siuntinio, nes svetainėje pasikeitę gavėjo adreso duomenys nebuvo atnaujinti ir išsaugoti.

2.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Lankytojui.

2.7. Šalys susitaria, jog pigusmodemai.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui panaikinti visą ar dalį Lankytojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainės teikiamomis Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti visą ar bet kurią iš Svetainės ir jų dalių.

2.8. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) registruodamasis Svetainėje bei pateikdamas pigusmodemai.lt savo duomenis ir (ar) informaciją, Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog pigusmodemai.lt valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Lankytojo asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją šios sutarties vykdymo tikslams, Svetainėje teikiamoms Paslaugoms, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Lankytojo mokumui įvertinti ir (ar) įsiskolinimui valdyti, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims bet kuriems šiame 2.8 straipsnyje nurodytiems tikslams. Lankytojas sutinka, kad jo Svetainėje po Registracijos sukurto profilio duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrus tam tikrus duomenis, kurių prieinamumą Lankytojas pats gali apriboti) ir kad pigusmodemai.lt negali būti laikomas atsakingu už tokių duomenų panaudojimą. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis Lankytojas besąlygiškai sutinka su pigusmodemai.lt Privatumo politika.

 

3. Svetainės keitimas, Paslaugų ribojimas.

3.1. pigusmodemai.lt pasilieka teisę bet kada nepranešęs Lankytojui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad pigusmodemai.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas pigusmodemai.lt dėl tokių veiksmų.

3.2. pigusmodemai.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Svetainę ir (ar) naudotis Svetainės teikiamomis Paslaugomis.

3.3. pigusmodemai.lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Lankytojas besinaudojantis kuriomis nors Paslaugomis yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to kokiomis Paslaugomis naudojasi Lankytojas – elektroniniu paštu ir (ar) kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą prieš darbų pradžią.

3.4. Šalys susitaria, kad pigusmodemai.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti visos ar bet kurios iš Svetainės dalių veiklą.

3.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

 

4. Bendros nuostatos.

4.1. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne pigusmodemai.lt, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Turinys), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

4.2. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

4.3. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:

4.3.1. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

4.3.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę pigusmodemai.lt;

4.3.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.3.4. atliekant Registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.3.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant pigusmodemai.lt darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

4.3.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga ir (ar) konkursų, nuolaidų kaupimo akcijų organizuojamų Svetainėje rezultatams pagerinti;

4.3.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

4.3.8. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus lankytojus bei jų savijautą;

4.3.9. atlikti daugiau nei vieną Registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus kai Svetainėje reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, o taip pat kai Lankytojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

4.4. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:

4.4.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

4.4.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;

4.4.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

4.4.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

4.5. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, pigusmodemai.lt įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis. Tokiu atveju Lankytojui nėra grąžinamas jo sumokėtas užmokestis už Prekes ir (ar) Paslaugas. Lankytojas sutinka, kad pigusmodemai.lt vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį pigusmodemai.lt sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

4.6. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Prekės jam bus pristatomos, o Paslaugos galės būti teikiamos tik po to, kai Lankytojas sumokės pigusmodemai.lt už Mokamas Prekes ir (ar) Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. pigusmodemai.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas ir (ar) Prekes dydį bei mokėjimo tvarką.

4.7. Lankytojas supranta, kad dalis Svetainėje prieinamų Paslaugų yra skirta tik pilnamečiams asmenims. Lankytojas pripažįsta, kad yra pilnametis asmuo arba gavo savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei Prekėmis. Davęs leidimą naudotis Svetainėmis bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Lankytojas pripažįsta, kad jis yra atsakingas už nepilnamečio, besinaudojančio Svetaine ir jose prieinamomis Paslaugomis bei Prekėmis, veiksmus ar neveikimą, o taip pat, kad jis privalo užtikrinti, jog toks asmuo laikysis šių Taisyklių. Lankytojas, kuriam nėra sukakę 18 metų, įsipareigoja nesinaudoti tokiomis Paslaugomis ir Prekėmis, kurios yra skirtos pilnamečiams.

4.8. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog pigusmodemai.lt nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl pigusmodemai.lt neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės. Pavyzdžiui, kai lankytojai dalinasi savo asmeninėmis nuotraukomis albumuose arba bloge bei forume.

4.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

4.10. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojas pareiškia apie savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio Turinio, kurį teiks pigusmodemai.lt ar tretieji asmenys. Toks Turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė Registracijos metu. Lankytojas turi teisę atšaukti sutikimą, savo gyvenamosios vietos adresu, nurodytu telefono numeriu ar elektroniniu paštu, gauti minėtą Turinį iš pigusmodemai.lt. Pareiškimas dėl atsisakymo gauti Turinį siunčiamas Svetainės skyriuje "Susisiekite su mumis" nurodytais adresais arba užpildžius konatktų formą, arba rašant el. laišką su motyvuotu paaiškinimu. Atsisakius gauti aukščiau šiame punkte nurodyto pobūdžio Turinį, pigusmodemai.lt pasilieka teisę nutraukti ar apriboti Lankytojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo Prisijungimo duomenų, Lankytojo Svetainėje ar naudojantis Paslaugomis sukurtų bei saugomų duomenų (įskaitant asmeninių pranešimų dėžučių turinį) ir bet kokių kitų Paslaugų ištrynimą, panaikinimą ar blokavimą.

4.11. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Lankytojo gaunamas ir siunčiamas Turinys gali būti tikrinamas pigusmodemai.lt nuožiūra, siekiant aptikti pigusmodemai.lt  nepageidaujamu pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

 

5. Teisė komentuoti ir bendrauti. Teisės į Turinį.

5.1. Lankytojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainje prieinamais būdais bendrauti (pvz. forumas, blogas, prekių ir paslaugų komentarai) su kitais lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą Turinį, bei prieinamas Prekes ir Paslaugas.

5.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Prisijungimo duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei Prekėmis, gali būti saugomas pigusmodemai.lt 10 metų nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo Svetainėje.

5.3. Naudodamasis 5.1. punkte nurodyta teise Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:

5.3.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

5.3.2. nepažeis pigusmodemai.lt ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

5.3.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

5.3.4. nesukurs jokių teisinių pareigų pigusmodemai.lt.

5.4. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne pigusmodemai.lt, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

5.5. pigusmodemai.lt pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešęs.

5.6. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia pigusmodemai.lt šias išimtines teises:

5.6.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

5.6.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto Turinio;

5.6.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu pigusmodemai.lt ar kitų asmenų veikloje.

 

6. Intelektinė nuosavybė.

6.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško pigusmodemai.lt sutikimo.

6.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra pigusmodemai.lt nuosavybė arba pigusmodemai.lt juos teisėtai naudoja.

 

7. pigusmodemai.lt atsakomybės ribojimas.

7.1. Lankytojas sutinka, kad pigusmodemai.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš pigusmodemai.lt pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos jose, bus teikiamos bei Prekės pristatomos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. pigusmodemai.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

7.3. pigusmodemai.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.

7.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo , jog pigusmodemai.lt nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis bei Prekėmis.

7.5. Lankytojas supranta ir sutinka, kad pigusmodemai.lt niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis.

7.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad pigusmodemai.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

8. Taikytina teisė.

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

9. Informacijos siuntimas.

9.1. pigusmodemai.lt visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

9.2. pigusmodemai.lt neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš pigusmodemai.lt. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas pigusmodemai.lt serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

9.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje " Susisiekite su mumis " nurodytais kontaktiniais adresais.

 

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

10.2. Šalys susitaria, jog pigusmodemai.lt gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

10.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

10.4. Visi tarp Lankytojo ir Pigusmodemai.lt kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių raštiškai įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal pigusmodemai.lt savininkų buveinės ar gyvenamąją vietą.

 PagrindinisPagrindinis

Krepšelis  

(tuščia)
 Garantija